Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Τo Τμήμα Iστορίας και Αρχαιoλoγίας περιλαμβάνει τoυς γνωστικoύς κλάδoυς της Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας. Οι βασικoί στόχoι του Τμήματος είναι η διδασκαλία (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) και η έρευνα, τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδo στoυς ανωτέρω κλάδoυς. Για την αρχαιoλoγική έρευνα ειδικότερα λειτoυργεί ήδη από τo ακαδημαϊκό έτoς 1992-1993 η Ερευνητική Μoνάδα Αρχαιoλoγίας (Ε.Μ.Α.), η oπoία εντάχθηκε τo 1996 στo Τμήμα Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας.

Tο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας καλλιεργεί την έρευνα αλλά και τη διδασκαλία του ανθρώπινου παρελθόντος στο μεσογειακό και ευρωπαϊκό χώρο. Αποτελεί το μοναδικό κέντρο μελέτης της ιστορίας και της αρχαιολογίας της Κύπρου, του ευρύτερου ελληνικού κόσμου και της Ανατολικής Μεσογείου και είναι βασικός φορέας ανάδειξης και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Το Τμήμα εστιάζει στη διαμόρφωση ατόμων με ήθος και κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και ικανότητα για διάλογο, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην επιστημονική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της Κύπρου και στην ενεργό ένταξή της στον ευρύτερο διεθνή χώρο.

Τo Τμήμα παρέχει πτυχίo Iστoρίας και Αρχαιoλoγίας με δύο κατευθύνσεις (Ιστορίας ή Αρχαιολογίας). Τo πτυχίο αυτό δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής σταδιoδρoμίας σε ένα ευρύ φάσμα φoρέων.


Προσόντα που αποκτούνται από τους φοιτητές μας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους

• Ερευνητικές δεξιότητες (διατύπωση υποθέσεων εργασίας, διαμόρφωση κατάλληλης μεθοδολογίας, συλλογή, οργάνωση, επεξεργασία δεδομένων, παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων)
• Καλλιέργεια αναλυτικής, αυτόνομης και κριτικής σκέψης
• Καλλιέργεια επιχειρηματολογικού λόγου
• Συγγραφή επιστημονικών εργασιών με την ανάλογη τεκμηρίωση
• Ευελιξία και επαγγελματική προσαρμοστικότητα
• Δεξιότητες για ομαδική εργασία
• Ηγετικές δεξιότητες / ανάπτυξη πρωτοβουλίας
• Άνεση στο γραπτό λόγο
• Κοινωνικές / επικοινωνιακές δεξιότητες
• Γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργαστής κειμένου, PowerPoint, κ.λπ.) και στην εφαρμογή τους στον επιστημονικό τομέα τους


Εμπειρίες και δραστηριότητες πέραν των μαθημάτων

• Internships σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα του πολιτισμού (Αρχεία, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Πινακοθήκες, κ.ά.)
• Εκπαιδευτικές εκδρομές στην Κύπρο, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες
• Δημόσιες διαλέξεις από καταξιωμένους Κύπριους και ξένους επιστήμονες / παρακολούθηση και συμμετοχή σε διεθνή και τοπικά επιστημονικά συνέδρια
• Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus και Erasmus Placements

Ειδικότερα, για τους φοιτητές με Κατεύθυνση Αρχαιολογία

• Συμμετοχή σε αρχαιολογικά προγράμματα πεδίου (ανασκαφές στη θάλασσα και στη ξηρά, αρχαιολογική έρευνα επιφανείας)
• Εργασία σε εργαστήρια αρχαιομετρίας και εξοικείωση με το βασικό εξοπλισμό τους
• Πρόσβαση και μελέτη στην πλέον ενημερωμένη αρχαιολογική βιβλιοθήκη της Κύπρου
• Δραστηριοποίηση μέσα από τον Όμιλο Αρχαιολογίας

Και αντίστοιχα, για τους φοιτητές με Κατεύθυνση Ιστορία

• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για όλες τις περιόδους της Ιστορίας (κυρίως της Κύπρου)
• Απόκτηση εμπειρίας στη μελέτη και έκδοση επιγραφικών κειμένων, ιστορικών πηγών και την ταξινόμηση αρχείων
• Επισκέψεις και ερευνητική εργασία στις κυριότερες βιβλιοθήκες και τα δημόσια Αρχεία της Κύπρου
• Συναντήσεις, συζητήσεις και προφορικές συνεντεύξεις με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία της Κύπρου (1955-1959, 1963-1964, 1974)

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (σε όποια από τις δύο κατευθύνσεις) προσφέρει τη δυνατότητα κατάρτισης σε έναν τομέα θεωρητικό και την επαγγελματική σταδιoδρoμία σε ένα ευρύ φάσμα φoρέων / ειδικοτήτων.
Στόχος του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι να παρέχει στους αποφοίτους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν ουσιαστικά είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε να εργοδοτηθούν σε φορείς όπως η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ο Δημόσιος Τομέας, η Δημοσιογραφία, η Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα Μουσεία, το Κρατικό Ιστορικό Αρχείο κ.α.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σχολή: Φιλοσοφική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Ιστορία και Αρχαιολογία

Κατεύθυνση: Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Αρχαιολογία

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άγγελ Νικολάου-Κονναρή 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 82
Κατεύθυνσης 20
Ξένη Γλώσσα 15
Περιορισμένης Επιλογής 110
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 242

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων
Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).

• Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες
Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
• Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων
Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων
• Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων
Υποψήφιοι μπορούν να διεκδηκήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση Έναν τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.

• Τουρκοκύπριοι
Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.

• Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης

 Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων 

 Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

• Φορείς υποστήριξης και προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήμια - Ερευνητικά κέντρα, κ.ά.) και φορείς παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού
• Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου
• Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική
• Μουσεία, Πινακοθήκες, Κέντρα Τεχνών, Πολιτιστικά Ιδρύματα
• Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Ερευνητικά Ιδρύματα, Κέντρα τεκμηρίωσης
• Δημόσια Υπηρεσία (π.χ. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Υπουργείο Εσωτερικών – Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπηρεσία Ασύλου, κ.ά.)
• Υπουργείο Εξωτερικών και Διπλωματική Υπηρεσία
• Βουλή των Αντιπροσώπων
• Οργανισμούς και Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της έρευνας στην Κύπρο και στο εξωτερικό
• Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους
• Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Ξεναγοί
• Φορείς και Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την προβολή και ανάδειξη του πολιτισμού
• Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς (3D Graphics, CD-ROM, παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο)
• Πολιτική και Πολιτικές Επιστήμες. Κόμματα και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης / Διοίκηση επιχειρήσεων
• Μέσα μαζικής ενημέρωσης και δημοσιογραφία
• Εκδοτικούς οίκους
• Συγγραφή (δημιουργική γραφή και επιστημονικά αρχαιολογικά και ιστορικά κείμενα – βιβλία)
• Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας
• Εκκλησία της Κύπρου

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ   

Top