Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και απόκτηση ερευνητικής εξειδίκευσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα της Χημείας.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Απόκτηση ικανότητας από το φοιτητή:
1) Να διεξάγει έρευνα σε συγκεκριμένο αντικείμενο της Χημείας.
2) Να εκπαιδευτεί σε τεχνικές και όργανα που σχετίζονται με το αντικείμενό της έρευνας του.
3) Να μπορεί να κάνει παρουσιάσεις και να γράφει αναφορές: α) ανασκόπησης ερευνητικών αποτελεσμάτων μετά από βιβλιογραφική έρευνα, β) της δικής του ερευνητικής εργασίας.
4) Να μπορεί να συγγράφει και να παρουσιάζει την Ερευνητική Εργασία.
5) Να γνωρίζει θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος τα οποία σχετίζονται με την έρευνα στην Χημεία.
6) Να μπορεί να χρησιμοποιεί τις βάσεις δεδομένων των περιοδικών και να διαβάζει επιστημονικά άρθρα Χημείας στα Αγγλικά.
7) Να αποκτήσει ικανότητες στην διδασκαλία μαθημάτων Χημείας και ειδικότερα του αντικειμένου του.
8) Να είναι αυτόνομος ερευνητής και δάσκαλος, δηλαδή Ακαδημαϊκός.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Χημείας

Σχολή: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Χημεία

Κατεύθυνση: Χημείας

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευτυχία Πινακουλάκη

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 200
Περιορισμένης Επιλογής 40
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
• Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
• Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
• Συστατικές επιστολές
• Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)
• Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών
Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Το γνωστικό αντικείμενο της Χημείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη βιομηχανική παραγωγή και γενικότερα με την εξέλιξη της οικονομίας. Η συνεισφορά της Χημείας καθίσταται σημαντική για την τοπική βιομηχανία και την οικονομία της Κύπρου. Στη συντριπτική της πλειοψηφία η βιομηχανία της Κύπρου είναι χημική (πλαστικά, φάρμακα, τρόφιμα, ποτά, ξυλεία, οικοδομικά υλικά) και έχει ανάγκη στελέχωσης από επιστήμονες Χημικούς με γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου, τόσο για την ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων χημικών μονάδων και προϊόντων όσο και για τη δημιουργία νέων. Επομένως, η ανάπτυξη της έρευνας καθίσταται ουσιώδης, δεδομένης και της πρόσφατης ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί σημαντική αναβάθμιση του ελέγχου ποιότητας όλων των καταναλωτικών αγαθών και τροφίμων άρα και σημαντική ανάπτυξη του κλάδου της Αναλυτικής Χημείας. Η νέα βιομηχανική πολιτική και η στροφή προς τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας θα δώσει σημαντική ώθηση στον τομέα της συνθετικής Χημείας. Οι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου στη Χημεία εργοδοτούνται στην τοπική βιομηχανία και στο δημόσιο τομέα καταλαμβάνοντας υψηλές και υπεύθυνες θέσεις, ως ερευνητές / καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα / Πανεπιστήμια και τέλος σαν καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι η μεταπτυχιακή φοίτηση στη Χημεία οδηγεί, εκτός από τις ειδικές γνώσεις, και στην ανάπτυξη ευρύτερου φάσματος ικανοτήτων, κριτικής σκέψης και οργανωτικού πνεύματος, εφόδια τα οποία επιτρέπουν στους απόφοιτους να εργοδοτηθούν με αξιώσεις σε χώρους που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τα ερευνητικά αντικείμενα που προσφέρονται από το Τμήμα Χημείας.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

 -

Top