Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο και περίπλοκα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο. Τα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν και να επιλύσουν οι πολιτικές κοινότητες δεν είναι ποτέ απλά και μόνο «τοπικά». Ενέχουν περιφερειακή και διεθνή διάσταση, μέσω συμβάσεων, επεμβάσεων, εκφοράς λόγου και διεκδίκησης συμφερόντων. Μια ευρεία γκάμα δρώντων – κρατικών και μη κρατικών, τοπικών, περιφερειακών και διεθνών – διεκδικούν λόγο και ρόλο στον καθορισμό, διαχείριση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων.
 
Οι συνεχείς και επανερχόμενες «κρίσεις» στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα αλλά και η πανδημία covid-19 έχουν αναδείξει τη σημασία της συγκριτικής ανάλυσης, της πολιτικής οικονομίας, της διπλωματίας, της περιφερειακής και διεθνούς οργάνωσης και διακυβέρνησης, αλλά και της εδραίωσης και αναβάθμισης των θεσμών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Έχουν επίσης δημιουργήσει την ανάγκη θεωρητικού αναστοχασμού και πρακτικής αναζήτησης λύσεων σε σύγχρονα ζητήματα. Οι περιφερειακές και διεθνείς δικτυώσεις και συνεργασίες δημιουργούν νέα δεδομένα όσον αφορά τον καταμερισμό, την αναβάθμιση και την εξισορρόπηση της ισχύος. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά και να κατανοηθούν ολικά, από οποιανδήποτε προσδοκά να συμμετάσχει συνειδητά και αποτελεσματικά στον καθορισμό, θεωρητική και εμπειρική ανάλυση, πρακτική εφαρμογή και έλεγχο της πολιτικής δράσης.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι η προσφορά προηγμένης και εξειδικευμένης γνώσης στον κλάδο Πολιτικής Επιστήμης, στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω των πιο κάτω στοχεύσεων:
 • εξέταση και εξήγηση των διαφορετικών οπτικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
 • εξέταση και εξήγηση των κύριων ευρωπαϊκών προβλημάτων, και των τρόπων επίλυσης ή διαχείρισης των επιπτώσεων τους.
 • εξέταση και εξήγηση των διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής και των εργαλείων εφαρμογής της σε τοπικό και περιφερειακό και επίπεδο.
 • εξέταση και εξήγηση διαχρονικών και σύγχρονων ερωτημάτων της πολιτικής θεωρίας.
 • σε βάθος εξέταση και εξήγηση ενός ευρωπαϊκού ή/και πολιτικού θεωρητικού ζητήματος μέσα από την εκπόνηση διατριβής.
 • σύνδεση με σχετικούς επαγγελματικούς φορείς και την αγορά εργασίας, μέσα από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (προαιρετικό).

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μάστερ οι φοιτήτριες/τές θα κατέχουν:
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση των βασικών θεωριών, θεματικών και πρακτικών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση της δομής, δρώντων, διαδικασιών, κανόνων και θεσμών του σύγχρονου ευρωπαϊκού συστήματος.
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση των βασικών σύγχρονων πολιτικών θεωριών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων.
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση μεθόδων έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες.
 • δεξιότητα διασύνδεσης πολιτικών θεωριών και ερμηνευτικών προσεγγίσεων με σύγχρονα πολιτικά ζητήματα.
 • δεξιότητα στον καθορισμό κριτικών ερωτημάτων, καθώς και στην ανάλυση και αξιολόγηση ευρωπαϊκών προβλημάτων.
 • δεξιότητα στην εκπόνηση και παρουσίαση ανεξάρτητης και εκτενούς ερευνητικής εργασίας-διατριβής.
 • επαγγελματική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία (προαιρετικό).

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Πολιτική Επιστήμη

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη - Ευρωπαϊκή Πολιτική

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Καθηγητής Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 75
Περιορισμένης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Θερινό εξάμηνο
Tύπος ΜαθήματοςΜάθημαΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ΠροαιρετικόΚΠΕ 502Τοποθέτηση σε οργανισμούς10
Ολικό10

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Υποψήφιοι για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρέπει να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, στην Πολιτική Επιστήμη ή σε συναφή θέματα.
 • Κατά κανόνα, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελλαδικών πανεπιστημίων πρέπει να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7.0 και άνω. Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και από υποψηφίους άλλων πανεπιστημίων.
 • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ενώ η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και άλλων ακαδημαϊκών εργασιών μπορεί να γίνει και στην αγγλική ή και σε άλλη γλώσσα, όπου είναι δυνατό, μετά από συνεννόηση με την επιβλέπουσα καθηγήτρια/επιβλέποντα καθηγητή και τη συντονίστρια/συντονιστή του Μεταπτυχιακού.
 • Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ γνώση μιας δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
 • Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λαμβάνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή κρίνει αν οι υποψήφιοι χρειάζεται να κληθούν σε συνέντευξη ή/και σε γραπτή εξέταση, έστω και αν πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.
Για εισαγωγή στο Πρόγραμμα οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Online Application System του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή βεβαίωση ότι επίκειται η κτήση του πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και τυχόν γνώσης άλλων γλωσσών, αλλά και της ελληνικής για απόφοιτους μη ελληνικών πανεπιστημίων.
 • Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον μια από ακαδημαϊκό).

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης  

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Η κατάρτιση που θα αποκτηθεί από το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες εργασίας σε διεθνείς και εθνικούς, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς, οργανισμούς, διπλωματικές υπηρεσίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εταιρείες παροχής συμβουλών, ερευνητικά κέντρα, κλπ.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα.

Top