Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο για να παράγει άρτια ειδικευμένους αποφοίτους με δυνατό υπόβαθρο στα θεμελιώδη του τομέα, με κοινωνική ευαισθησία και ανεξαρτησία σκέψεως, όπως απαιτείται για μια επιτυχή σταδιοδρομία στη Μηχανολογία και Κατασκευαστική. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί πιστά μία επαγωγική προσέγγιση στη μάθηση, που εδράζεται στο γεγονός ότι όλα τα σημαντικά φαινόμενα για τη Μηχανολογία και Κατασκευαστική, ακολουθούν απλούς φυσικούς νόμους. Ένας/μία πετυχημένος/η μηχανικός αναμένεται να χρησιμοποιεί αυτούς τους νόμους για την περιγραφή τεχνικών προβλημάτων και χρησιμοποιώντας την πείρα του/της να τα επιλύει με ένα συνδυασμό αναλυτικών, υπολογιστικών και πειραματικών μέσων. Επομένως, το πρόγραμμα σπουδών εκπαιδεύει τους φοιτητές στην εφαρμοσμένη μηχανική, ενώ παράλληλα ενισχύει τις μαθηματικές τους δεξιότητες και την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν υπολογισμούς και πειραματισμό, για να βρίσκουν λύσεις κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της μελέτης νέων προϊόντων.
Ο σκοπός του προγράμματος επιπέδου ΜΑΣΤΕΡ είναι η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην σύγχρονη γνώση και στις τεχνικές της γρήγορα εξελισσόμενης και ιδιάζουσας σημασίας για την κοινωνία περιοχή της Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.
Οι φοιτητές εξειδικεύονται σε μία από τις ερευνητικές περιοχές που καλύπτει το πρόγραμμα (Bιοιατρική Μηχανική, Συστήματα Ενέργειας και Κατασκευαστική) με σκοπό την δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχή επαγγελματική τους σταδιοδρομία τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην βιομηχανία ή σε ερευνητικούς οργανισμούς.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να παράγει αποφοίτους οι οποίοι να

 1. Διαθέτουν δυνατό υπόβαθρο στα θεμελιώδη του τομέα, με κοινωνική ευαισθησία, δημιουργικότητα και ανεξαρτησία σκέψεως, η οποία χρειάζεται για μια επιτυχή σταδιοδρομία στη Μηχανολογία και Κατασκευαστική.
 2. Διαθέτουν ισχυρά κίνητρα αυτό-βελτίωσης και αυτό-αξιολόγησης ώστε να αποκτήσουν στην μελλοντική τους καριέρα εξειδικευμένη γνώση σε τομείς που τους/τις ενδιαφέρουν
 3. Υιοθετούν μία επαγωγική προσέγγιση στη μάθηση. Αυτή η προσέγγιση εδράζεται, φυσικά, στο γεγονός ότι όλα τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία είναι σημαντικά για τη Μηχανολογία και Κατασκευαστική, ακολουθούν απλούς φυσικούς νόμους.
 4. Ως πετυχημένοι/ες μηχανικοί αναγνωρίζουν, εντοπίζουν και κατανοούν τους νόμους που περιγράφουν και διέπουν διαφορετικά προβλήματα
 5. Αξιολογούν, επιλέγουν και συνδυάζουν κατάλληλα κατά περίπτωση θεωρητικά, υπολογιστικά, και αριθμητικά εργαλεία
 6. Εφαρμόζουν και λύνουν με χρήση αυτών των νόμων και εργαλείων προβλήματα ώστε να ικανοποιήσουν μία ανάγκη, η οποία τίθεται από την κοινωνία
 7. Ενσωματώνουν νέες γνώσεις στο υφιστάμενο υπόβαθρο τους για τον σχεδιασμό και υλοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 8. Εφαρμόζουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους με ανεξαρτησία σε ένα ερευνητικό έργο της εξειδίκευσης τους.
 9. Είναι ικανοί να ετοιμάσουν επιστημονικές αναφορές και να παρουσιάσουν την εργασία τους στην επιστημονική κοινότητα.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Μηχανικού Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (MSc)

Κατεύθυνση: Μηχανικής Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής (MSc)

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά

Συντονιστής : Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Βαβουράκης

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 96
Περιορισμένης Επιλογής 24
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:

 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
 • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
 • Συστατικές επιστολές
 • Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τα εξής:
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
  • Κατασκευαστικός Τομέας
  • Εξόρυξη και Επεξεργασία Μεταλλευμάτων
  • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
  • Αφαλάτωση Νερού
  • Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
  • Σχεδιασμός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Θερμική Απόδοση Κτηρίων
  • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
 • Εγκατάσταση και Συντήρηση Εξοπλισμού
 • Διορισμό στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα της Κύπρου
 • Διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση
 • Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι Επενδύσεων
 • Διδακτικό προσωπικό σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
 • Συνέχιση σπουδών σε Διδακτορικό επίπεδο.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top