Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη ερευνητών και μελετητών που να μπορούν να εφαρμόσουν θεωρητικά πλαίσια, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αναλυτικές δεξιότητες έτσι ώστε να συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, ο διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση προετοιμάζει τα άτομα να αναπτύξουν εμπειρογνωμοσύνη σε εκπαιδευτικές μεθόδους έρευνας στους τομείς της εκπαιδευτικής διοίκησης, της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολείων, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και της σχολικής βελτίωσης. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού είναι, συνεπώς, προετοιμασμένοι για να διεκδικήσουν ακαδημαϊκές θέσεις στον τομέα της εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης. Επίσης, ως ερευνητές ειδικοί στη μεθοδολογία έρευνας μπορούν να διεκδικήσουν εταιρικές θέσεις σε ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας και αξιολόγησης ή ακόμη και κυβερνητικές θέσεις ως ερευνητές, αξιολογητές ή διαχειριστές/συντονιστές ερευνητικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει:
Ικανότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής ερευνών στον τομέα της εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη θεωρητική ανάπτυξη αυτού του συγκεκριμένου τομέα.
Ευρεία γνώση και συστηματική κατανόηση του ερευνητικού τομέα της εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης, καθώς και προηγμένες και επικαιροποιημένες εξειδικευμένες γνώσεις στο συγκεκριμένο ερευνητικό τους πεδίο που εμπίπτει στον τομέα αυτό.
Ολοκληρωμένη κατανόηση των ερευνητικών τεχνικών και εμπεριστατωμένη γνώση της βιβλιογραφίας σχετικά με το συγκεκριμένο ερευνητικό τους πεδίο που εμπίπτει στον τομέα της εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης.
Πρωτοτυπία στην εφαρμογή της αποκτώμενης γνώσης, καθώς και πρακτική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η έρευνα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία και την ερμηνεία γνώσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής διοίκησης και αξιολόγησης.
Ικανότητες για κριτική αξιολόγηση των πρόσφατων τεχνικών και μεθοδολογιών έρευνας.
Την ικανότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, να παρουσιάζουν και να συζητούν τα πορίσματα της έρευνάς τους, προφορικά και γραπτά, σε διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.
Την ικανότητα αξιολόγησης των δεοντολογικών πτυχών της έρευνάς τους.
Κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών της έρευνάς τους, της σημασίας της για το κοινωνικό πλαίσιο και του τρόπου με τον οποίο μπορούν τα πορίσματά της να χρησιμοποιούν από τον καθένα ξεχωριστά.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση

Κατεύθυνση: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Αξιολόγηση

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής :

Κυριακίδης Λεωνίδας  (Kyriakid@ucy.ac.cy)
Ηλιοφώτου Μαρία (melmen@ucy.ac.cy)
Χαραλάμπους Χαράλαμπος (cycharal@ucy.ac.cy)
Αντωνίου Παναγιώτης (antoniou.panayiotis@ucy.ac.cy)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 192
Περιορισμένης Επιλογής 48
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

3 από τα ακόλουθα:  EΠΑ 623 ή 631 ή ΕΠΑ 617 ή 645 ή 603 ή 640

1 από τα ακόλουθα:  ΕΠΑ 788 ή ΕΠΑ 780
και το:                        ΕΠΑ 787

Από το 5ο εξάμηνο και μετά οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν Ερευνητικά και Συγγραφικά στάδια το Χειμερινό, Εαρινό και Θερινό εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 
Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών
Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Το διδακτορικό πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς όσο και σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς με ερευνητικά ενδιαφέροντα στον χώρο της εκπαιδευτικής διοίκησης ή/και αξιολόγησης και καλύπτει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος του προγράμματος μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα διδάσκοντας σε ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ως μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ως ειδικοί επιστήμονες ή επιστημονικοί συνεργάτες αλλά και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε ερευνητικά κέντρα, αλλά και στον δημόσιο τομέα, για παράδειγμα σε θέσεις σχετικές με την εκπαιδευτική ηγεσία και αξιολόγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και σε θέσεις ερευνητικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Από τους 18 συνολικά απόφοιτους του προγράμματος η συντριπτική πλειοψηφία (ν=13) ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα στο εξωτερικό ή/και στην Κύπρο ή/και κατάφερε να εργοδοτηθεί σε θέσεις τεχνοκρατών του υπουργείου παιδείας της Κύπρου ή/και υπεύθυνων για ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πολιτικής (ν=4).

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

-

Top