Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Α) Κατεύθυνση «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες»

Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής, έχει επιφέρει προσδοκίες για βελτίωση της διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, προσδοκίες οι οποίες, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, δεν φαίνεται να εκπληρώνονται σε ικανοποιητικό βαθμό. Ένας βασικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει την υλοποίηση αυτών των προσδοκιών είναι η κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών των Φυσικών Επιστημών.

Οι λειτουργοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες έχουν ανάγκη ερευνητικής κατάρτισης. Tο πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία ερευνητών στο χώρο της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών, που θα συνδυάζουν τις απαιτούμενες γνώσεις από τις Φυσικές Επιστήμες, τη Γνωστική Ψυχολογία και τη Μεθοδολογία Έρευνας, ώστε να παράγουν τα δεδομένα, που θα υποστηρίξουν τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη εκπαίδευση ερευνητών της Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα αποκτήσουν δεξιότητες βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, θα αναπτύξουν στρατηγικές αξιολόγησης και μεταρρύθμισης της εκπαιδευτικής πολιτικής και θα αποκτήσουν ικανότητες κριτικής ανάλυσης των σύγχρονων αντιλήψεων στο χώρο της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών και της εξέλιξής τους.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, ώστε η εκπαίδευση των φοιτητών να στηρίζεται σε τρεις άξονες: τη γνωστική ανάπτυξη, την επιστημολογία και τη μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες εκπαιδευτικής έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης διδακτικού υλικού και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Α) Κατεύθυνση «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες»

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες να:

έχουν εξοικειωθεί με τη βιβλιογραφία της Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες και τις σύγχρονες θεωρίες Γνωστικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στις Φυσικές Επιστήμες.
έχουν αναπτύξει δεξιότητες σχεδιασμού και υλοποίησης της έρευνας στον τομέα των Φυσικών Επιστημών .
είναι σε θέση να διατυπώνουν διερευνήσιμα ερωτήματα, να καθορίζουν το επίπεδο σαφήνειας των ερωτημάτων και να επιλέγουν κατάλληλη μεθοδολογία για τη μελέτη τους.
έχουν εξοικειωθεί με ένα φάσμα ποιοτικών ή/και ποσοτικών μεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας και θα έχουν αποκτήσει εμπειρίες εφαρμογής αυτών των μεθόδων στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και, γενικότερα, στην προώθηση της μελέτης βασικών και εφαρμοσμένων ερωτημάτων στη Μάθηση των Φυσικών Επιστημών.
είναι σε θέση να εφαρμόζουν συστηματικά τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα και, συνυπολογίζοντας τις ανάγκες και τους περιορισμούς του εκπαιδευτικού συστήματος, θα αναπτύσσουν λεπτομερείς εισηγήσεις για εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας ως προς τη μαθησιακή διαδικασία στις Φυσικές Επιστήμες.
γνωρίζουν πώς οι μαθητές οικοδομούν βασικές επιστημονικές γνώσεις, πρακτικές και δεξιότητες, και πώς όλα αυτά σε συνδυασμό με τις ικανότητες και τον συναισθηματικό τους κόσμο επιτρέπουν στους μαθητές να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα προβλήματα της καθημερινής ζωής και να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ενεργοί και επιστημονικά εγγράμματοι πολίτες.
γνωρίζουν μια σειρά από τεχνολογικά εργαλεία που θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν στην τάξη με σκοπό την βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον με κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες

Κατεύθυνση: Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον - Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης και Μερική Φοίτηση (δυνατότητα επιλογής)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Ζαχαρίας Ζαχαρία (zach@ucy.ac.cy)

Kωνσταντίνος Κορφιάτης (korfiati@ucy.ac.cy)
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (c.p.constantinou@ucy.ac.cy)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 18
Περιορισμένης Επιλογής 72
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις


Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης  

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών 

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής. 
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Η κατεύθυνση «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον - Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες» απευθύνεται τόσο σε εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς όσο και σε προ-υπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς και καλύπτει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από νηπιαγωγούς μέχρι και εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης των ειδικοτήτων των Φυσικών Επιστημών (Φυσικούς , Βιολόγους, και Χημικούς). 
Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης διδακτικού υλικού και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, καθώς και δεξιότητες κριτικής ανάλυσης των σύγχρονων αντιλήψεων στο χώρος της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών. 
Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν αυξημένες πιθανότητες απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, ειδικότερα σε ιδιωτικά σχολεία, ενώ αναφορικά με το διορισμό τους στο δημόσιο, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου μοριοδοτείται τόσο για τον διορισμό, όσο και για την προαγωγή.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top