Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών στη Μηχανική Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προκλήσεις και προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες για την επίλυση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και φαινομένων όπως η κλιματική αλλαγή, η αέρια ρύπανση, η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, η επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων και η καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης μέσω βιοτεχνολογίας και άλλων τεχνολογιών και μεθόδων.

Είναι το μόνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο με ειδίκευση στη Μηχανική Περιβάλλοντος, για διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, με πολυθεματική προσέγγιση και διεθνείς συνεργασίες.

Απευθύνεται σε Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Πολιτικούς Μηχανικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Βιολόγους, Χημικούς, Φυσικούς και άλλες συναφείς ειδικότητες και αποσκοπεί στην εξειδίκευση τους σε θέματα αέριας ρύπανσης, ατμόσφαιρας, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής, αειφόρου δομημένου περιβάλλοντος, υδρολογίας, υδρογεωλογίας, παράκτιας μηχανικής, βιοτεχνολογίας, διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων, κ.λπ.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες για χρήση υποδομής τεχνολογίας αιχμής: πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, πιλοτικής κλίμακας αντιδραστήρες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων, συστήματα παρακολούθησης και μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πραγματικό χρόνο.

Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 7 μαθήματα εάν ακολουθεί το πρόγραμμα MSc και 10 μαθήματα εάν ακολουθεί το πρόγραμμα MEng, τα οποία θα του/της εξασφαλίσουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος. Παράλληλα κάθε φοιτητής/τρια διεκπεραιώνει ερευνητική εργασία (MSc) ή μικρότερη μεταπτυχιακή εργασία (MEng).

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Μηχανική Περιβάλλοντος είναι η προετοιμασία των αποφοίτων του για την επιτυχή ανταπόκριση στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν κατά την εμπλοκή τους σε έργα διαχείρισης περιβάλλοντος, σχετικές μελέτες αλλά και περαιτέρω απασχόληση σε Αρχές και φορείς με σχετική δραστηριότητα καθώς και απασχόληση σε ερευνητικούς φορείς.

Ο κλάδος της Μηχανικής Περιβάλλοντος είναι σήμερα αναπόσπαστο μέρος της αειφόρου ανάπτυξης. Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Ευρώπη σχεδιάζει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα τη μετατρέψει σε σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Η πρόσφατη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της ορθολογικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης.

Οι στόχοι του Προγράμματος εστιάζουν σε εξειδικευμένη μεταπτυχιακή διδασκαλία υψηλού επιπέδου και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν οι φοιτητές/τριες, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου της της μηχανικής περιβάλλοντος. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει σε ανάπτυξη και ενδυνάμωση της υφιστάμενης έρευνας σε συναφείς με το αντικείμενο της Μηχανικής Περιβάλλοντος.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Μηχανική Περιβάλλοντος (M.Sc.)

Κατεύθυνση: Μηχανικών Περιβάλλοντος (M.Sc.)

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλικά

Συντονιστής :

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 0
Περιορισμένης Επιλογής 56
Διπλωματική Εργασία 48
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 104

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι υποψήφιοι/ες για εισδοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανικής Περιβάλλοντος πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο σε σχετικό τομέα επιστήμης ή μηχανικής από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλο αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Πρέπει επίσης να υποβάλουν επίσημη αίτηση εισδοχής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας αιτήσεων.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από την επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, η οποία προτείνει εισηγήσεις στο Συμβούλιο του Τμήματος, τα οποίο είναι υπεύθυνο για την τελική έγκριση των εισακτέων φοιτητών/τριών. Το Τμήμα διατηρεί δικαίωμα μη συμπλήρωσης των προκαθορισμένων κενών θέσεων.

Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Ποιότητα ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας σε βάθος και εύρος γνώσεων
 • Προηγούμενα επιτεύγματα σε προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές
 • Ικανότητα ανάπτυξης ανεξάρτητης κριτικής σκέψης και ερευνητικής δραστηριότητας

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
 • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
 • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
 • Συστατικές επιστολές
 • Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης.

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών.


Σύμφωνα με τους Γενικούς Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστήμιου Κύπρου, σε φοιτητή/τρια που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα στο πλαίσιο άλλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος, μπορεί να αναγνωρισθούν μέχρι 24 π.μ, με την προϋπόθεση ότι οι μονάδες αυτές δεν θα αντιστοιχούν σε περισσότερα από 2 μαθήματα. Εννοείται ότι οι πιο πάνω μονάδες θα πρέπει να είναι επιπλέον των απαιτήσεων του προηγούμενου Προγράμματος.

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.

Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε επαγγελματικές ευκαιρίες για τους απόφοιτους/ες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Μηχανική Περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στο σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη συντήρηση, στη διαχείριση έργων υποδομής, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη, όπως:

 • Στον ιδιωτικό τομέα και ευρύτερο δημόσιο τομέα ως μελετητές, μηχανικοί, σύμβουλοι μηχανικοί.
 • Σε κρατικά τμήματα και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, των υδάτων, της ενέργειας, του ατμοσφαιρικού αέρα και εκπομπών, και των αποβλήτων.
 • Σε δικές τους επιχειρήσεις με δραστηριότητα σε τομείς που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές μελέτες, εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, κ.λπ.
 • Σε πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό (στη διδασκαλία ή/και στην έρευνα).
 • Σε ερευνητικά κέντρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα.

Top