Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Ο σκοπός και οι στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφορικής είναι να:
 • Προετοιμάσει αποφοίτους ικανούς να εκτελέσουν έρευνα υψηλής ποιότητας στην Πληροφορική.
 • Προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα εμβάθυνσης και απόκτησης ερευνητικής εξειδίκευσης σε ένα ή περισσότερους τομείς της Επιστήμης της Πληροφορικής.
 • Προετοιμάσει αποφοίτους ικανούς να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις υψηλής υπευθυνότητας στον επαγγελματικό ή τον ακαδημαϊκό χώρο, όπου θα προωθήσουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων και ιδεών.
 • Παρέχει στους φοιτητές παιδεία με την ευρύτερη έννοια του όρου, αλλά και να καλλιεργήσει την επιθυμία τους για συνεχή μάθηση, αποκτώντας έτσι ωριμότητα, ανεξαρτησία πνεύματος και κριτική σκέψη.
 • Παραγάγει απόφοιτους οι οποίοι θα είναι σε θέση να εμπεδώσουν την Πληροφορική τόσο ως επιστημονικό πεδίο όσο και τη σημασία και τις εφαρμογές της μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνίας.
 • Προετοιμάσει αποφοίτους με επικοινωνιακές και διδακτικές ικανότητες τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και για τη Βιομηχανία.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές του προγράμματος αναμένεται να:

 • Έχουν αναπτύξει την ικανότητα να προσδιορίζουν, μοντελοποιούν, προσεγγίζουν και λύνουν προβλήματα της Πληροφορικής ή μέσω της Πληροφορικής.
 • Έχουν εμβαθύνει και αποκτήσει ερευνητική εξειδίκευση σε ένα ή περισσότερους τομείς της Επιστήμης της Πληροφορικής, έχουν ευρεία αντίληψη μεγάλου φάσματος περιοχών της Πληροφορικής, και είναι ευρεία εξοικείωση με τις επικρατούσες ερευνητικές κατευθύνσεις και τα προβλήματα αιχμής.
 • Διαθέτουν ισχυρά εφόδια, όπως ικανότητα χρήσης μαθηματικών τεχνικών, για τη διερεύνηση μεγάλου εύρους θεμάτων.
 • Κατανοούν πώς οι αρχές και οι μέθοδοι της Πληροφορικής εφαρμόζονται σε μοντέρνες διεπιστημονικές περιοχές έρευνας.
 • Επιδεικνύουν προσαρμοστικότητα και πρωτότυπη σκέψη στη διερεύνηση και τον χειρισμό ανοικτών ερωτήσεων σε ένα εύρος περιοχών, πράγμα που αποτελεί ουσιαστικό εφόδιο για τη σταδιοδρομία τους στην έρευνα, στη βιομηχανία, στην εκπαίδευση και στον δημόσιο τομέα.
 • Έχουν αναπτύξει δεξιότητες, όπως είναι: προφορική και γραπτή επιστημονική επικοινωνία, εξαιρετικά καλή χρήση της Αγγλικής για επιστημονικούς σκοπούς, εκτενής εμπειρία με τεχνολογίες πληροφόρησης/επικοινωνίας, οργάνωση και συντονισμός ομαδικής εργασίας.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής

Σχολή: Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Όνομα Προγράμματος: Πληροφορική

Κατεύθυνση: Πληροφορικής

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Γιάννος Σαζεΐδης
Καθηγητής

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 184
Περιορισμένης Επιλογής 56
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Κατά το 6ο εξάμηνο υποβάλλεται η Πρόταση Διπλωματικής Διατριβής

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
• Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
• Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
• Συστατικές επιστολές
• Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)
• Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.
 

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών.

Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου. 

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι ικανότητες και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των αποφοίτων μας αναγνωρίζονται από την τοπική αγορά εργασίας αλλά και διεθνώς, καθώς οι απόφοιτοί μας σημειώνουν αξιέπαινες επιδόσεις είτε εργοδοτούμενοι στην εγχώρια βιομηχανία αμέσως μετά την αποφοίτησή τους, είτε ακολουθώντας περαιτέρω σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια
της Ευρώπης και της Αμερικής. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολούνται:

 • Στην εγχώρια βιομηχανία (π.χ. εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, εταιρείες προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ασφαλιστικές εταιρείες)
 • Σε διάφορους τομείς του δημόσιου τομέα
 • Στη Δημόσια και Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση
 • Στην Aνώτατη Eκπαίδευση ως καθηγητές ή ερευνητές σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού
 • Στην έρευνα στην Κύπρο και στο εξωτερικό (ως μεταδιδακτορικοί συνεργάτες ή ερευνητές σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα)

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

-

Top