Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που διδάσκουν μαθηματικά ή σε άτομα που έχουν διοικητικές ή άλλες θέσεις και λαμβάνουν αποφάσεις για το περιεχόμενο και τη διδασκαλία-μάθηση των μαθηματικών. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι να προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προχωρήσουν σε εξειδικευμένες σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και συγκεκριμένα στη Μαθηματική Παιδεία. Είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα σχεδιασμένο να παρέχει θεωρητική γνώση, κατανόηση και επαγγελματική εξειδίκευση στη μαθηματική εκπαίδευση και ταυτόχρονα να αναπτύξει στους φοιτητές/τριες δεξιότητες έρευνας σε τομείς της διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε θέματα φιλοσοφίας της διδακτικής των μαθηματικών. Παράλληλα, τους δίνει την ευκαιρία να συζητήσουν πρακτικές του παρελθόντος, σύγχρονες προσεγγίσεις στο μάθημα των μαθηματικών και πολιτικές που θα εστιάζουν στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μέσω σεμιναρίων, συζητήσεων, διαλέξεων και συμμετοχής σε συνέδρια, οι φοιτητές/τριες θα ασχοληθούν με θεωρητικές προσεγγίσεις και θα αποκτήσουν κριτική κατανόηση της σύγχρονης μαθηματικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη, επίσης, έμφαση δίνεται στην ανάλυση της σύγχρονης έρευνας και στην εφαρμογή της σε εκπαιδευτικά και αναλυτικά προγράμματα των μαθηματικών.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος «Μαθηματική Παιδεία», αναμένεται ότι οι φοιτητές/τριες:

Θα εμβαθύνουν στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών.

Θα μελετήσουν τη βιβλιογραφία και τις σύγχρονες θεωρίες Γνωστικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα μαθηματικά.

Θα εξοικειωθούν με ένα φάσμα ποιοτικών ή/και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στη μαθηματική εκπαίδευση.

Θα αναπτύξουν την ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να αναλύουν ερευνητικές δραστηριότητες.
Θα αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν ερευνητικά αποτελέσματα στη διδασκαλία των μαθηματικών.

Θα αξιολογούν πολιτικές στη μαθηματική εκπαίδευση όπως και πρακτικές που εφαρμόζονται στη σχολική πράξη.

Θα αποκτήσουν τις ικανότητες σχεδιασμού μαθησιακών εμπειριών.

Θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία για ενίσχυση και επαύξηση της κατανόησης των μαθηματικών εννοιών.

Θα δημιουργούν συνθήκες ενασχόλησης με τα μαθηματικά που να προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Μαθηματική Παιδεία

Κατεύθυνση: Μαθηματική Παιδεία

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης και Μερική Φοίτηση (δυνατότητα επιλογής)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Δήμητρα Πίττα Πανταζή (dpitta@ucy.ac.cy)


Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 66
Περιορισμένης Επιλογής 24
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Υποχρεωτικά (4): EΠΑ 673, 674, 676, 680)
Mάθημα έρευνας: EΠΑ 675 υποχρεωτικό και ΕΠΑ 682 ή ΕΠΑ 683
Περιορισμένης: 1 από τα ακόλουθα (ΕΠΑ 562, 583, 662, 670, 667)
Σεμινάριο: EΠΑ 685

Οι φοιτητές που θα εκπονήσουν Διατριβή Μάστερ (ΕΠΑ 798, 799) απαλλάσονται από το μάθημα περιορισμένης και το μάθημα έρευνας (682,683)

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών 

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής. 
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Μαθηματικής Παιδείας μπορούν να εργοδοτηθούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία, Δημοσίους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή σε Πανεπιστήμια.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top