Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του διδακτορικού προγράμματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στα άτομα που επιλέγονται στο πρόγραμμα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένες σπουδές στη Μαθηματική Παιδεία και να εντρυφήσουν με την έρευνα σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο να προσφέρει θεωρητική γνώση, κατανόηση και επαγγελματική εξειδίκευση στη μαθηματική εκπαίδευση με έμφαση πάντοτε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών για διεκπεραίωση έρευνας υψηλού επιπέδου. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/τριες να εμβαθύνουν σε θεωρητικά και μεθοδολογικά θέματα της διδακτικής των μαθηματικών και παράλληλα τους εφοδιάζει με τις δεξιότητες και γνώσεις για διεξαγωγή πρωτότυπης και σημαντικής έρευνας. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα εύρος ερευνητικών μεθόδων που είναι απαραίτητες για κριτική ενασχόληση με τη βιβλιογραφική επισκόπηση σε εξειδικευμένες γνώσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης. Μέσω των μεθόδων έρευνας, οι φοιτητές/τριες αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τη συγγραφή πρωτότυπης έρευνας. Η αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους καθηγητές του τμήματος και καθηγητές διεθνούς κύρους που διδάσκουν στα σεμινάρια του προγράμματος τους παρέχει την ευκαιρία να μαθητεύσουν σε ένα ερευνητικό περιβάλλον ώστε να γίνουν και οι ίδιοι αποτελεσματικοί ερευνητές ή και ακαδημαϊκοί.
Μέσω σεμιναρίων, συζητήσεων, διαλέξεων, συμμετοχής σε συνέδρια, οι φοιτητές/τριες θα ασχοληθούν με θεωρητικές προσεγγίσεις και θα αποκτήσουν κριτική κατανόηση της σύγχρονης μαθηματικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη, επίσης, έμφαση δίνεται στην ανάλυση της σύγχρονης έρευνας και την εφαρμογή της σε εκπαιδευτικά, ακαδημαϊκά ή και διοικητικά θέματα. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους διδακτορικούς φοιτητές να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εξωτερικούς φορείς.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος «Μαθηματική Παιδεία», αναμένεται ότι οι διδακτορικοί φοιτητές/τριες:

Θα αναπτύξουν την ικανότητά τους να σχεδιάζουν, να ερμηνεύουν και να αναλύουν ερευνητικές δραστηριότητες.

Θα αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν ερευνητικά αποτελέσματα της μαθηματικής παιδείας σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

Θα αναλύουν κριτικά πολιτικές στη μαθηματική εκπαίδευση όπως και πολιτικές και πρακτικές που εφαρμόζονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Θα αποκτήσουν κριτική κατανόηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις σύγχρονες θεωρίες Γνωστικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα μαθηματικά.

Θα έχουν την ικανότητα να εκπονήσουν πρωτότυπη έρευνα (ποιοτική ή/και ποσοτική).

Θα έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν, να συγγράφουν ερευνητικά άρθρα και να τα παρουσιάζουν σε συνέδρια.

Θα αναπτύξουν ερευνητικές και θεωρητικές συνεργασίες με ερευνητές και ακαδημαϊκούς διαφόρων ειδικοτήτων.


Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Μαθηματική Παιδεία

Κατεύθυνση: Μαθηματική Παιδεία

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης και Μερική Φοίτηση (δυνατότητα επιλογής)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Δήμητρα Πίττα Πανταζή (dpitta@ucy.ac.cy)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 192
Περιορισμένης Επιλογής 48
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Υποχρεωτικά (3): ΕΠΑ 673, 674, 675, 676, 680

Υποχρεωτικό Συγγραφή Ερευνητικών Εργασιών: ΕΠΑ 787
Μάθημα έρευνας (1): EΠΑ 683, 682, 780, 788

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια το Χειμερινό ή Εαρινό ή Θερινό εξάμηνο

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 
Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών
Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς όσο και σε προϋπηρεσιακούς εκπαιδευτικούς και καλύπτει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από νηπιαγωγούς μέχρι και εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

-

Top