Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών στην Αρχιτεκτονική έτυχε εφαρμογής το 2007, και έχει έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα. Αυτό είναι εμφανές τόσο στο μορφωτικό υπόβαθρο των φοιτητών (οι οποίοι εμπλουτίζουν το πρόγραμμα και τις ερευνητικές ομάδες) και στις ερευνητικές τους δραστηριότητες, όσο και στους τομείς εξειδίκευσης των συμβούλων τους. Η διδακτορική έρευνα επικεντρώνεται στους τομείς της αρχιτεκτονικής θεωρίας και ιστορίας, των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, της τεχνολογίας, της αειφορίας και του αστικού σχεδιασμού. Η άμεση συσχέτιση μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας, καθώς και με άλλα Τμήματα και Σχολές του Πανεπιστημίου ενθαρρύνεται έντονα. Οριζόντια συνιστώσα της διδακτορικής έρευνας αποτελεί «ο ευρύτερος κλάδος της Αρχιτεκτονικής, σε πολυεπιστημονικά και διεπιστημονικά πεδία». Σχεδιαστικά και διεπιστημονικά ερευνητικά έργα που αναπτύχθηκαν, αφορούν τα ακόλουθα:

•  Έρευνα στην ιστορία και θεωρία χωρικού σχεδιασμού

•  Έρευνα μέσω ανάλυσης διαδικασιών σχεδιασμού

• Αναλύσεις αρχιτεκτονικών έργων και διεργασιών σε ένα ευρύτερο αρχιτεκτονικό, κοινωνικό, ιστορικό και τεχνολογικό διεπιστημονικό πλαίσιο

• Σχεδιασμός, διαδικασίες κατασκευής και ανάπτυξη πρωτοτύπων σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα.

Αποστολή του Προγράμματος Σπουδών

Αποστoλή του διδακτορικού προγράμματος στην Αρχιτεκτονική αποτελεί η προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας που οδηγεί στην παραγωγή γνώσης και στην καινοτομία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αριστείας, στον ευρύτερο κλάδο της Αρχιτεκτονικής και σε πολυεπιστημονικά και διεπιστημονικά πεδία. Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική επιτρέπει την ενασχόληση με έγκαιρα διεθνή αρχιτεκτονικά ζητήματα, ενώ αναγνωρίζει επίσης τις δυνατότητες για τοπική αρχιτεκτονική ανάπτυξη. Τα θεματικά περιεχόμενα των συγκεκριμένων μαθημάτων που προσφέρονται κάθε εξάμηνο βασίζονται στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Τμήματος.

Η έρευνα στο διδακτορικό πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική περιλαμβάνει τα εξής: Αρχιτεκτονική Θεωρία και Ιστορία, Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Ψηφιακός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κατασκευή, Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων, Οικολογική Πολεοδομία, Κριτική Αστική Πρακτική και Σχεδιασμός.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής είναι η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων και ερευνητών στην Αρχιτεκτονική, στοχαστών και εκπαιδευτικών που μπορούν να αποδώσουν επιτυχώς διεθνώς, αλλά και που έχουν τη γνώση και την ευαισθησία να επηρεάσουν θετικά το δομημένο περιβάλλον της Ευρώπης και της περιοχής της Μεσογείου. Προς υποστήριξη αυτού, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής παρέχει υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα προγράμματα αυτά δίνουν έμφαση σε θεμελιώδεις αρχές που προετοιμάζουν τους αρχιτέκτονες, οι οποίοι ασχολούνται με τις προκλήσεις κάλυψης των αναγκών της κοινωνίας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Προετοιμάζουν επίσης τους φοιτητές να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου που αντιμετωπίζει κοινωνικές και οικολογικές κρίσεις. Οι φοιτητές συμμετέχουν στην έρευνα και στο σχεδιασμό σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, σε συνεργασία με το Τμήμα, ερευνητικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Αρχιτεκτονικής

Κατεύθυνση: Αρχιτεκτονικής

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 3ος Κύκλος (Διδακτορικός Τίτλος) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Καθηγητής Μάριος Κ. Φωκάς

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 68
Ερευνητικό Στάδιο 60
Περιορισμένης Επιλογής 72
Συγγραφικό Στάδιο 40
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Ερευνητικά στάδια: 

ΑΡΗ 602
ΑΡΗ 603
ΑΡΗ 604
ΑΡΗ 605


Συγγραφικά στάδια:
ΑΡΗ 610
ΑΡΗ 611

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
• Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
• Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
• Συστατικές επιστολές
• Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)
• Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ 

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης


Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών.
Μέχρι 60 ECTS δύνανται να απαλλαχθούν από μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης

Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Ο στόχος του διδακτορικού προγράμματος για σπουδές αρχιτεκτονικής είναι η προώθηση επιστημονικής έρευνας που οδηγεί στη μάθηση και την καινοτομία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αριστείας, τον ευρύτερο κλάδο της αρχιτεκτονικής και τους πολυεπιστημονικούς και διεπιστημονικούς τομείς. Το διδακτορικό πτυχίο έχει ερευνητική κατεύθυνση, ανάγεται ως τρόπος εντοπισμού σχετικών διεθνών αρχιτεκτονικών θεμάτων, ενώ ταυτόχρονα προωθεί ευκαιρίες τοπικής αρχιτεκτονικής ανάπτυξης. Η διδακτορική έρευνα εστιάζει σε πεδία αρχιτεκτονικής θεωρίας και ιστορίας, ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, αρχιτεκτονικής τεχνολογίας και πολεοδομικού σχεδιασμού. Παράλληλα, θεωρείται ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός προέρχεται άμεσα από αυτά τα μεμονωμένα πεδία, αντί να περιλαμβάνει ουσιαστικά οποιαδήποτε αυτόνομη θεματική οντότητα.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

-

Top