Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

To Πρόγραμμα Μάστερ στις Επιστήμες της Αγωγής με Κατεύθυνση σε
«Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, διαχειριστές πολιτιστικών δράσεων και φορείς εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής, τόσο σε δημόσιους όσο και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Παρέχει εννοιολογικά, παιδαγωγικά και ερευνητικά εργαλεία που χρειάζονται για τη θεωρητική διερεύνηση θεμάτων όπως η ηθική της φιλοξενίας, οι πολιτικές αναγνώρισης και αναδιανομής, διαφοράς και ταυτότητας, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η μετοικεσία, η αποικιακή και μεταποικιακή κατάσταση, η ηγεμονία και οι διασταυρούμενες ανισότητες φύλου, φυλής, εθνότητας, σεξουαλικότητας κλπ. Ο θεωρητικός και μεθοδολογικός συνδυασμός κριτικής θεωρίας φυλής, μεταποικιακής κριτικής και κουήρ θεωρίας συνεισφέρει στην απεμπλοκή από ιζηματοποιημένες έννοιες εξελικτισμού κι εκπολιτισμού όπως επίσης από φυλετικές ορθολογικότητες που συχνά επαναφέρουν και εκλογικεύουν τον φυλετισμό μέσα σε και μέσα από βιοπολιτικά προγράμματα και πολιτικές κινδύνου και ασφαλειοποίησης. Ο συνδυασμός, επίσης, θεωρητικής, ερευνητικής και παιδαγωγικής κατάρτισης αποσκοπεί στην πολύπλευρη ανάπτυξη των φοιτητών/τριών έτσι που να μπορούν να παρεμβαίνουν τόσο σε επίπεδο δημόσιου λόγου και πλαισιώσεων πολιτικών, όσο και στην ανάπτυξη πολυπολιτισμικών περιβαλλόντων μάθησης και πολιτιστικής παραγωγής, και στην προώθηση πολιτικής δικαιοσύνης και επαναδιεκδίκησης καθολικής νοηματοδότησης και εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση, αναμένεται ότι:

Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν γνώσεις για θεωρίες μετανάστευσης, θεωρίες και μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, θεωρίες ηγεμονίας και κυριαρχίας και θα μπορούν να αναπτύσσουν συμπεριληπτικά προγράμματα και περιβάλλοντα. Ειδικά η διερεύνηση του τρόπου διασταύρωσης του φύλου και της σεξουαλικότητας με εθνοτικές και άλλες μορφές καταπίεσης, ανισότητας και περιθωριοποίησης, τόσο σε δομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογοθετικής πλαισίωσης και εφαρμογής πολιτικών, καθιστά τους απόφοιτους της Κατεύθυνσης ικανούς να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του αποκλεισμού και να παρέμβουν με στόχο την συμπερίληψη και τη δικαιοσύνη. Η απόκτηση στάσεων και αντιλήψεων δεκτικών στη διαφορά και τη διαφορετικότητα και ευαισθητοποιημένων στις συνέχειες, ασυνέχειες και μετασχηματισμούς του φυλετισμού, καθιστούν τους/τις απόφοιτους ικανούς/ές να παρέμβουν--ερευνητικά παιδαγωγικά και πολιτικά--σε περιόδους κρίσης, να αποτελέσουν ανάχωμα, μέσα στα σχολεία τους και σε άλλους θεσμούς που υπηρετούν, έναντι σε τάσεις νεοναζισμού και αποκλεισμού. Τέλος, η δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας εκπαιδευτικών και φορέων πολιτικής που να αντιλαμβάνονται την πολιτισμικά οσμωτική φύση της κουλτούρας, τη διαλεκτική φύση της ταυτότητας και τις προκλήσεις της ηθική της ετερότητας, προωθεί τη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών της κοινωνίας και του σχολείου και δημιουργεί συνθήκες ανανέωσης του κοσμοπολιτισμού, του δήμου και της δημιουργικής παραγωγής.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Επιστήμων της Αγωγής

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Επιστήμες της Αγωγής - Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση

Κατεύθυνση: Επιστήμες της Αγωγής - Πολυπολιτισμικότητα, Μετανάστευση και Αποαποικιακή Εκπαίδευση

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [4 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης και Μερική Φοίτηση (δυνατότητα επιλογής)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Ζέλεια Γρηγορίου (gregoriou@ucy.ac.cy)

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 42
Περιορισμένης Επιλογής 48
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Υποχρεωτικά (4): EΠΑ 598, 637, 682 ή 683, ΣΠΦ 776

Σεμινάριο (1): EΠΑ 698
Περιορισμένης (3): EΠΑ 556, 597, 607, 563, 570, 689, (ΕΠΑ 521 ή 522 ή 529), (ΕΠΑ 646 ή 550)

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν Διατριβή Μάστερ Ι (ΕΠΑ 798) και Διατριβή Μάστερ ΙΙ (ΕΠΑ 799) απαλλάσσονται από 2 μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής.

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:
Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
Συστατικές επιστολές
Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) 

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης 

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών 

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής. 
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Πέρα από τους εκπαιδευτικούς, η Κατεύθυνση παρουσιάζει ενδιαφέρον για φορείς κυβερνητικής πολιτικής και μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ανάπτυξης πολιτικών υποδοχής και ένταξης προσφύγων και μεταναστών. Ακόμη ένας λόγος που η Κατεύθυνση καθίσταται αναγνωρίσιμη ως σημαντική για σκοπούς απασχόλησης, συμμετοχής σε κέντρα λήψης αποφάσεων και σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων είναι η εντατικοποίηση των προσπαθειών για λύση του Κυπριακού Προβλήματος στη βάση ομοσπονδιακής πολιτειακής οργάνωσης. Η πρόκληση--πολιτική, κοινωνική, πολιτισμική--της λειτουργίας της χώρας και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών και κοινωνικών θεσμών στη βάση δικοινοτικής συνύπαρξης και συνεργασίας καθιστά απαραίτητη την εμπλοκή φορέων που να μπορούν να θεμελιώσουν θεωρητικά και να αναπτύξουν πολιτικά και ερευνητικά προτάσεις για αντιμετώπισης τάσεων ρατσισμού και μειονοτικοποίησης και για προώθηση της αναγνώρισης και της κοινωνικής δικαιοσύνης

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top