Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Βασικοί στόχοι του ΔΜΠ-ΕΤΑΣ της Πολυτεχνικής Σχολής είναι:

  • η κατάλληλη προετοιμασία απόφοιτων μηχανικών-επιστημόνων ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες ενεργειακές προκλήσεις και απαιτήσεις τόσο στον τόπο μας όσο και διεθνώς, και
  • η απόκτηση μιας ενοποιημένης διεπιστημονικής κατάρτισης και κατανόησης ενός εύρους ενεργειακών θεμάτων και ειδικότερα ενεργειακών τεχνολογιών, που δεν μπορούν πια παρά να προσεγγίζονται μέσα από το πλαίσιο του αειφόρου σχεδιασμού.
Μέσα από την πολύπλευρη επιμόρφωση που προσφέρεται στους φοιτητές, η ίδια η έννοια της Ενέργειας καθώς και οι τρόποι διανομής και αξιοποίησης της μελετώνται με τρόπο που να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις σχετικά με την αειφορία και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία σε φοιτητές/τριες να εργαστούν ως μέλη μιας διεπιστημονικής ομάδας για την εκπόνηση ενός σύνθετου έργου μεγάλης κλίμακας που θα απαιτεί συνεργασίες πολλαπλών ειδικοτήτων, αντανακλώντας το υπόβαθρο των τεσσάρων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής. Η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν ένα κοινό υπόβαθρο αναγκαίο για την υλοποίηση έργων σε πραγματικές συνθήκες, στο οποίο είναι αναγκαία η γνώση βασικών αρχών που άπτονται όλων των ειδικοτήτων. Περαιτέρω, καλλιεργείται η αντίληψη της ομαδικότητας και της ολιστικής αντιμετώπισης ενός έργου, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι μέγιστες δυνατές συνέργειες στον αειφόρο σχεδιασμό και την ενεργειακή απόδοση.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΔΜΠ-ΕΤΑΣ) προσφέρει εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των Ενεργειακών Τεχνολογιών μέσα από το πλαίσιο του Αειφόρου Σχεδιασμού. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του μεταπτυχιακού προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με αντικείμενα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών υποβάθρων και να συνεργαστούν με συμφοιτητές τους διαφορετικής επιστημονικής ειδικότητας για να αναπτυχθούν συνέργειες και συμπληρωματικότητες για επίτευξη κοινών στόχων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν έτσι να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη και διεπιστημονική κατάρτιση σε μια τόσο πολυσχιδή θεματική περιοχή όπως αυτή της Ενέργειας

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (ΕΤΑΣ)

Κατεύθυνση: Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός (M.Eng.)

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακός Τίτλος) [3 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Κοινού Kορμού 59
Περιορισμένης Επιλογής 32
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 91

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως:

  • Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα
  • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων
  • Συστατικές επιστολές
  • Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος)

Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής.
Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι ενεργειακές προκλήσεις και απαιτήσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αυξάνονται γοργά και όλες οι εμπλεκόμενες οντότητες και αλληλεπιδράσεις καθίστανται πιο σύνθετες με άμεσες επιπτώσεις σε μια ευρεία κλίμακα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/28/EC, όλα τα Κράτη Μέλη πρέπει να ακολουθήσουν αντίστοιχα εθνικές στρατηγικές για την ανανεώσιμη ενέργεια. Επιπρόσθετα, "οι εθνικοί στόχοι των κρατών μελών για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα καταναλώνεται στις μεταφορές, στην ηλεκτροπαραγωγή και στη θέρμανση και ψύξη το 2020, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων άλλων μέτρων πολιτικής που αφορούν την ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση ενέργειας, καθώς και τα κατάλληλα ληπτέα μέτρα για την επίτευξη αυτών των εθνικών συνολικών στόχων". 

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς στην Κύπρο (Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με τα Υπουργεία Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, Οικονομικών, Συγκοινωνιών και Έργων, το Γραφείο Προγραμματισμού, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς) έχουν ήδη αναγγείλει διάφορα σχέδια ανάπτυξης και στρατηγικές σχετικά με τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η Κυπριακή Δημοκρατία αποβλέπει να φτάσει τον εθνικό στόχο του 2020 που είναι να επιτευχθούν τα ακόλουθα:
  • Συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική χρήση ενέργειας κατά 13%,
  • Συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή κατανάλωση των οδικών μεταφορών κατά 10,
  • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 5% σε σχέση με το 2005, για τις κατηγορίες εκτός πεδίου εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα

Top