Slider Image

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Σκοπός του προγράμματος Κοινωνιολογίας είναι η προετοιμασία κριτικά σκεπτόμενων κοινωνικών επιστημόνων οι οποιοι/ες να είναι σε θέση να κατανοούν την πολυδιάστατη φύση των κοινωνικών αλλαγών, προκλήσεων και προβλημάτων εντάσσοντάς τα στα ανάλογα θεωρητικά και εμπειρικά αναλυτικά πλαίσια. Οι φοιτητές/ριες αποκτούν τα εφόδια για συστηματική μελέτη της σύγχρονης κοινωνίας και των κοινωνικών μετασχηματισμών που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η μελέτη της κυπριακής κοινωνίας και των αλλαγών της.

Το πρόγραμμα συνδυάζει μια ισχυρή γνωστική βάση στην επιστήμη της κοινωνιολογίας μέσα από θεωρητικά μαθήματα γενικής κοινωνιολογίας και κατάρτισης στη μεθοδολογία έρευνας, με τη διεπιστημονική διερεύνηση και την καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές/τριες μπορούν να διαμορφώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους στη βάση των εξατομικευμένων τους ενδιαφερόντων, μέσα από την επιλογή μαθημάτων εξειδίκευσης που άπτονται σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων (νεανική ανεργία και νέες μορφές εργασίας, ανισότητα φύλου, ταυτότητα και ετερότητα, μετανάστευση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, μετασχηματισμοί οικογενειακών δομών, παγκοσμιοποίηση, τεχνολογική ανάπτυξη κλπ.), της δυνατότητας ερευνητικής εμβάθυνσής τους με την επιλογή διπλωματικής εργασίας, και της δυνατότητας επιλογής πρακτικής άσκησης.

Πέραν της κεντρικής επιδίωξης που είναι η δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων και ενεργών πολιτών, το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνιολογία και πολλούς συναφείς κλάδους (π.χ. Εφαρμοσμένη Κοινωνική Έρευνα, Σπουδές Φύλου, Κοινωνική Πολιτική, Διαπολιτισμικές Σχέσεις, Σπουδές Επικοινωνίας, Διαφήμισης και Μάρκετινγκ, Πολιτισμικές Σπουδές, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Σπουδές στην Αστική Ανάπτυξη/Αειφόρο Ανάπτυξη, Εκπαιδευτική Πολιτική) και για εργασία σε διάφορα πεδία στην Κύπρο ή το εξωτερικό που απαιτούν εξειδικευμενα προσόντα κοινωνικής εμπειρογνωμοσύνης (social expertise).

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές/ριες Κοινωνιολογίας θα πρέπει:

 • να έχουν αποκτήσει μια ολιστική θεωρητική κατανόηση του κλάδου της Κοινωνιολογίας, κριτική θεώρηση του επιστημονικού κλάδου, των δυνατοτήτων του και ορίων του, καθώς και βασικές γνώσεις για τους σημαντικότερους συναφείς συμπληρωματικούς κλάδους (Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνική Ανθρωπολογία)
 • να έχουν καλλιεργήσει την ικανότητα αναδιαμόρφωσης ενός κοινωνικού ερωτήματος με όρους Κοινωνιολογίας και τη δυνατότητα απάντησης του με την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων (μεθοδολογία, βιβλιογραφική ανασκόπηση, ανάλυση, κλπ.)
 • να έχουν καλλιεργήσει μεθοδολογικές ικανότητες και δεξιότητες υψηλής ειδίκευσης στις κοινωνικές επιστήμες, παραγωγής πρωτογενών δεδομένων και ανάλυσης δευτερογενών δεδομένων, μέσω των μαθημάτων μεθοδολογίας έρευνας, ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης
 • να έχουν αποκτήσει εξειδίκευση μέσα από θεωρητική και εμπειρική εμβάθυνση σε σειρά από σύγχρονα θέματα που απασχολούν την Κοινωνιολογία όπως Κοινωνική Τάξη, Εθνότητα, Φύλο, Θρησκεία, Οικονομία, Πολιτική, Μετανάστευση, Παγκοσμιοποίηση κλπ.
 • να έχουν αναπτύξει ικανότητες και γενικές δεξιότητες (ανάλυσης, σύνθεσης, κριτικής σκέψης, αναζήτησης και συλλογής δεδομένων, επικοινωνίας, συγγραφής, γραπτής και προφορικής παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας, χρήσης εργαλείων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνεργασίας, κτλ.) μέσα από τις συμμετοχικές μεθόδους που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα δίνοντας έμφαση στην ερευνητική δραστηριότητα των φοιτητών/ριών μέσα από ομαδικές εργασίες
 • να μπορούν να αντιληφθούν τη δυνητική συμβολή τους ως κοινωνικοί επιστήμονες σε διάφορους χώρους εργασίας που αφορούν στην κοινωνική έρευνα, την παραγωγή και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων, τον σχεδιασμό και αξιολόγηση κοινωνικής πολιτικής, την υλοποίηση πολιτικών που σχετίζονται με το κράτος πρόνοιας και τα κοινωνικά δικαιώματα, τη συμβουλευτική για προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης και διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων σε διάφορους χώρους, την επικοινωνία και πληροφόρηση.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστήμων

Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Όνομα Προγράμματος: Κοινωνιολογία

Κατεύθυνση: Κοινωνιολογίας

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 1ος Κύκλος (Πτυχίο) [8 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης : Πλήρης

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Συντονιστής : Λέκτορας Άντρια Χριστοφίδου

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά
Υποχρεωτικά 136
Ξένη Γλώσσα 15
Περιορισμένης Επιλογής 72
Ελεύθερης Επιλογής 17
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 240

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο


Σημειώσεις

*Αν δεν επιλεγεί η Διπλωματική Εργασία η/ο φοιτήτρια/φοιτητής θα πρέπει να πάρει δύο οποιαδήποτε μαθήματα από τα μαθήματα Εξειδίκευσης. Για εκπόνηση διπλωματικής εργασίας χρειάζεται ελάχιστος γενικός βαθμός 7.0.

**Αν δεν επιλεγεί η Πρακτική Άσκηση ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει δύο οποιαδήποτε μαθήματα από τα μαθήματα Εξειδίκευσης. Για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης χρειάζεται ελάχιστος γενικός βαθμός 7.5.

ΚΠΕ450 Τοποθέτηση σε Οργανισμούς (Πρακτική Άσκηση):

Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και εκπονείται κατά την διάρκεια του Θερινού Εξαμήνου του 3ου έτους σπουδών. Για εισαγωγή στην Πρακτική Άσκηση απαιτείται ελάχιστος μέσος όρος βαθμολογίας 7.5 και γραπτή συναίνεση του Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης. Λαμβάνει 12 ects. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια δεν επιθυμεί να επιλέξει την Πρακτική Άσκηση τότε θα πρέπει να επιλέξει 2 άλλα μαθήματα από την Ομάδα Μαθημάτων Εξειδίκευσης ή Διπλωματική Εργασία

Δείτε ολοκληρωμένο το Πρόγραμμα Σπουδών σε αρχείο pdf.

Προσοχή! Για φοιτήτριες/τες που εισήχθησαν ΠΡΙΝ το Χειμερινό Εξάμηνο 2019 ισχύει αυτό το Πρόγραμμα Σπουδών (link) και όχι το πιο πάνω.Προϋποθέσεις Φοίτησης

H συντριπτική πλειονότητα των νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου εισάγεται με τις Παγκύπριες Εξετάσεις, που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 • Εισδοχή βάσει Ειδικών Κριτηρίων: Υποψήφιοι που έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις και οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα ειδικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται από τους Κανονισμούς και Κανόνες Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσεων, μπορούν να διεκδικήσουν έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων (14% των Κυπρίων εισακτέων).
 • Κορυφαίοι αθλητές και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες: Αθλητές με κορυφαίες διακρίσεις στον αθλητισμό, όπως αυτές καθορίζονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού του ΠΚ και διακριθέντες σε Διεθνείς Ολυμπιάδες (π.χ Μαθηματικών, Πληροφορικής, Βιολογίας κλπ) με 1ο, 2ο και 3ο μετάλλιο, μπορούν να εισαχθούν σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς εξετάσεις και μόνο με το Απολυτήριο Λυκείου.
 • Εισδοχή βάσει Πανελλήνιων Εξετάσεων: Υποψήφιοι οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων.
 • Εισδοχή βάσει Διεθνών Εξετάσεων: Υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν επιπλέον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί στο 3% των Κυπρίων εισακτέων με βάση τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται Κύπριοι που ανήκουν στις επίσημες θρησκευτικές ομάδες της Δημοκρατίας, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, Έλληνες της διασποράς, παιδιά λειτουργών της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Κύπρου και ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή κράτη εκτός της ΕΕ.
 • Τουρκοκύπριοι: Tουρκοκύπριοι απόφοιτοι εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης γίνονται δεκτοί, με το απολυτήριό τους ή αφού επιτύχουν σε ειδικές γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, που οργανώνει το αρμόδιο Τμήμα.
 • Μετεγγραφές / Δεύτερο Πτυχίο: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για εσωτερικές/εξωτερικές μετεγγραφές, καθώς και θέσεις για απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Προπτυχιακής φοίτησης.

Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών και την συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Πιστωτικών Μονάδων.

Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του (Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Κοινωνιολογίας μπορούν να εργαστούν σε φορείς που δραστηριοποιούνται στο εξειδικευμένο πεδίο της κοινωνικής έρευνας και δράσης, καθώς και σε διάφορες θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και σε επιχειρήσεις. Εξειδικευμένα προσόντα κοινωνικής εμπειρογνωμοσύνης θεωρούνται σημαντικά και αναγκαία σε διάφορες δραστηριότητες της αγοράς εργασίας. Οι απόφοιτοι κοινωνιολογίας μπορούν για παράδειγμα να αξιοποιήσουν τα πανεπιστημιακά τους προσόντα σε θέσεις που αφορούν στην κοινωνική έρευνα, την παραγωγή και ανάλυση κοινωνικών δεδομένων, τον σχεδιασμό και αξιολόγηση κοινωνικής πολιτικής, την υλοποίηση πολιτικών που σχετίζονται με το κράτος πρόνοιας και τα κοινωνικά δικαιώματα (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, ασφάλιση, στέγαση, ισότητα φύλου), τη συμβουλευτική για προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, κοινωνικής παρέμβασης και διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων σε διάφορους χώρους (π.χ. ανεργία, βία), τους τομείς της επικοινωνίας, πληροφόρησης, και δημοσίων σχέσεων. Παρά το γεγονός ότι στην Κύπρο η ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων παρουσιάζει καθυστέρηση, σημειώνεται σημαντική αύξησή τους τις τελευταίες δύο δεκαετίες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της ένταξης της χώρας στην Ε.Ε., και μάλιστα αναμένεται αυτές να αναπτυχθούν σημαντικά στο μέλλον λόγω των νέων αναγκών των σύγχρονων κοινωνιών.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μάστερ.

Top